Licitația internațională pentru Aberdeen Angus în Wertingen / Gundelfingen – un real interes și pentru fermierii româniThe international auction for Aberdeen ANGUS in Wertingen / Gundelfingen – a real interest also for the Romanian Farmers

Din nou organizatorul licitației Aberdeen Angus a reușit să realizeze o selecție atractivă de bovine de reproducție pentru licitați de la sfărșitul lunii aprilie care a avut loc în Wertingen Germania. Pentru licitație au fost selectate 64 de vițele și 10 tauri, toate bovinele fiind de prim rang, liniile genealogice Aberdeen ANGUS fiind din părinți campioni. Timp de 90 de minute, în grupuri de 3 vițele iar taurii singuri, au fost licitate toate animalele.

 

A 3-a licitație Aberdeen Angus din Wertingen Germania a avut succes 100% toate cele 74 de bovine fiind vândute în șapte țări din UE – Serbia, Luxemburg, Olanda, Austria, Republica Cehă, România și Germania. Pregătirile pentru vânzare au fost efectuate de către Sheila Eggleston de Egg-Port, care s-a ocupat de achiziționarea și exportul în Germania a celor 64 de juninci și 10 tauri destinați pentru licitație.

 

Bovinele provin din 12 ferme diferite din Marea Britanie. Cel mai mare preț de licitație a fost 4500 de euro și a fost obținut de taurul pe nume „Mr. Netherton Columbian M725”, la secțiunea vițele cel mai mare preț l-a obținut „The Moss Felucca N 250” cu un preț de 3.000 €. Prețul mediu la tauri a fost 3.800 € iar la vițele € 2.250. Licitația a fost un succes, cu un mare interes pentru publicul expert.

Prin organizarea acestor evenimente firma ANGUS Group oferă posibilitatea altor crescători europeni de a-și crea ferme de bovine Angus de valoare mare. O afacere Angus trebuie să înceapă cu cea mai bună genetică pentru a satisface nevoile de producție de carne de vită de calitate. Scopul este de a oferi genetica adaptată pentru locația potrivită. Principiul „from grass to beef” este pentru rasa Angus o cerință de bază .

 

ANGUS Group oferă genetică la nivel mondial, bazată pe embrioni de la tauri campioni din Scoția și Australia. ANGUS Group oferă un sistem de productie intregat care începede la genetică, la creșterea și comercializarea de carne de vită, o marcă unică în Europa. Acest lucru a fost din nou documentat de succesul acestui eveniment .

 

Planurile pentru licitația de anul viitor au început astfel evenimentul fiind recunoscut ca etalon în Marea Britanie Aberdeen Angus ca vânzare de genetică în Europa. Comentând cu privire la eveniment, președintele Asociației Aberdeen Angus din Anglia și furnizorul de genetică Russell Taylor a declarat ca există tot mai mult interes din toată Europa pentru genetica Angus astfel cea de a treia licitație fiind un succes imens . ” Vițele au fost în stare excelentă și au primit comentarii foarte bune de la potențialii cumpărători .”

 

Acasă cu prietenii

Sub mottoul „acasă cu prietenii „, căldura și entuziasmul a putut fi resimțit la cele două evenimente organizate vineri și sâmbătă seară. Cina de vineri a fost însoțitp de formație life și un dans atractiv. Sâmbătă o formație inedită din Swabia distra oaspeții internaționali. Punctul culminant a fost desigur cina organizată de Jutta Delle și echipa ei, fiind un adevărat festin pentru orice iubitor de carne de vită. Bufetul a fost centrul de interes care ar fost comparat cu un foc de artificii culinare. Spre sfârșitul evenimentului, Bernhard Delle a mulțumit tuturor părților implicate în marele succes al acestei licitații de bovine .

 

În Europa vorbim ANGUS

Fără exagerare, se poate spune că se poate vorbi de o familie europeană ANGUS în ultimul timp. Mai presus de toate , participanții la eveniment au putut confirma această impresie. A apărut o nouă prietenie pe termen lung în Europa în cadrul acestei industrii.

 

Yet again has the organizer of the Aberdeen Angus Auction managed to set an attractive selection of breeding animals together. The auction consisted of 64 heifers and 10 bulls, all originating from first-class Aberdeen ANGUS bloodlines. Within 90 minutes in groups of 3 and 4 heifers all breeding animals have been offered without exception.

 

The 3rd Aberdeen Angus Auction in Wertingen Germany saw a 100% clearance for the 74 cattle sold in the seven EU countries – Serbia, Luxembourg, Netherlands, Austria, Czech Republic, Romania and Germany. Pre-sale preparation had been carried out by Sheila Eggleston of Eggs-Port who sourced and arranged the purchase and export to Germany of the 64 heifers and 10 bulls prepared for the Auction.

 

The cattle originated from 12 different UK herds. The trade peak was at 4500 euros obtained by the bull „Mr. Netherton Columbian M725” and for the heifer „The Moss Felucca N 250” the trade prince of € 3,000 was obtained. The average price of the bulls was € 3,800 and for the heifers at € 2,250. The auction was a success with a great interest of an expert audience.

 

By organizing such events ANGUS Group creates to the other European breeders the opportunity to increase their ANGUS herds. An Angus business must start with the best genetics in order to satisfy the needs of quality beef production. The aim is to offer the right genetics for the respetive site. The principle „from grass to beef” is  for the ANGUS breed a basic requirement.

 

The ANGUS Group offers global genetics, based mainly on Scottish and Australian embryos. ANGUS Group offers a an entire production systems starting from genetics, to breeding and marketing of beef, a unique trademark in Europe. This was documented again by the success of this event.

 

Plans are already in place for next year’s sale as the event is recognized as the showcase of UK Aberdeen Angus in Europe. Commenting on the event, the President of Aberdeen Angus society and sale vendor Russell Taylor said that growing interest from all over Europe made the third sale a tremendous success. “The cattle were turned out in excellent condition and met with very favorable comments from prospective buyers.”

 

At home with friends

Under the motto „home with friends” the warmth could be felt in the two events on Friday and Saturday. The mood for the weekend was reached on Friday evening at the „Cattle Dinner”. The evening was accompanied by a live band and an attractive dance routine. On Saturday a band from Swabia entertained the international guests. The highlight was certainly the dinner organized by Jutta Delle and her team, a real treat for any beef lover. The buffet at the center of interest that could be compared with a culinary fireworks. Towards the end of the event, Bernhard Delle thanked all parties involved in the great success of this „Auction”.

 

In Europe nowadays we speak ANGUS 

Without exaggeration it can be said that one can speak of a European ANGUS family in the meantime. Above all, the new participants were able to confirm this impression. This long term friendships across Europe have emerged, which are unique in this industry.